1. De rekeningen zijn betaalbaar aan ons adres, contant en zonder korting.
  2. Alle klachten aangaande onze rekeningen dienen ons per aangetekend schrijven, binnen de acht dagen toegezonden te worden. Na verloop van deze termijn zullen ze niet meer in acht worden genomen.
  3. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.
  4. Facturen, leveringsbon (particulier) zijn contant betaalbaar op de zetel van de venootschap. In geval van niet tijdige betaling op de overeengekomen vervaldag, zal het bedrag van de factuur, leveringsbon (particulier) of het onbetaalde gedeelte ervan, van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekenstelling verhoogd worden met een verwijlintrest van 10% per jaar tot op de volledige betaling. Bij eventuele inflatie waarbij de wettelijke rente word vastgesteld boven de 7% zal de verwijlintrest voor het niet tijdig betalen van de factuur, leveringsbon (particulier) berekend worden op het officieel rentetarief verhoogd met 3%. Bovendien zal de klant, bij wijze van forfetaire vergoeding, van, rechstwege een bedrag dienen te betalen dat gelijk is aan 10% van het factuurbedrag, bedrag leveringsbon (particulier) of het nog verschuldigd saldo ervan, met een minimum van €50.
  5. De getrokken wissels die facturen, leveringen of overeenkomsten vertegenwoordigen gelden niet als vernieuwing van onze schuldvorderingen en wijken van onze betalingsvoorwaarden niet af.
  6. De zendingen, zelfs vrachtvrij, geschieden op eigen risico van de geadresseerde.
  7. De leveringstermijnen voorzien op bestelbons, bestekken, overeenkomsten enz… zijn slechts aanduiding opgegeven en zijn niet strikt toegankelijk. De koper mag in geen geval de niet-naleving van de vastgestelde termijnen inroepen om schadevergoeding of de nietigverklaring van de overeenkomst te eisen.
  8. De toepassing van de reglementering betreffende BTW zal gedaan worden volgens aanduiding en van de koper en onder zijn volle verantwoordelijkheid. Elke nieuwe taksering is steeds ten laste van de klant.
  9. Het aannemen van de goederen, prestatie of vorstellen heeft voor gevolg dat alle hierboven aangehaalde voorwaarden zonder onderscheid worden aangenomen.
  10. Goederen die langer dan 6 maanden in het bedrijf blijven staan worden eigendom van de Stoffeerder bvba