• 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle orders, hetzij in het kader van een verkoop, hetzij in het kader van een aannemingsovereenkomst. De klant wordt
  geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of
  van onze vertegenwoordigers, zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze
  algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.
 • 2. Tenzij anders schriftelijk bedongen, gelden onze monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze
  producten en kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welke aard ook, nimmer door de koper/opdrachtgever/afnemer ingeroepen worden om hetzij de afneming of de
  betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen. Evenzo kunnen wij behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst nimmer
  aansprakelijk gesteld worden wegens de eventuele ongeschiktheid van onze producten voor de speciale doeleinden waartoe ze door de koper/ opdrachtgever /afnemer
  bestemd werden.
 • 3. De goederen worden op risico en kosten van de Stoffeerder Bv tot aan de voet van het gebouw van de koper/ opdrachtgever/ afnemer gebracht. De klant dient de
  toegankelijkheid met een baanvrachtwagen tot aan de voet van het gebouw te verzekeren, alsook dient hij in te staan voor de nodige opslagruimte. De goederen dienen
  binnen de vijftien minuten na aankomst van de vervoerder te kunnen worden gelost, elke langere wachttijd zal in rekening worden gebracht.
 • 4. De Stoffeerder Bv draagt enkel verantwoordelijkheid voor de door hem zelf opgenomen afmetingen. Alle afmetingen hem door derden of door de
  koper/opdrachtgever/afnemer opgeven worden genomen voor wat ze zijn, doch zullen De Stoffeerder Bv niet ten laste worden gelegd indien ze fout zijn.
 • 5. De rekeningen zijn betaalbaar aan ons adres, contant in euro en zonder korting.
 • 6. Onze firma behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande verwittiging elke leveringen of uitvoering onmiddellijk te schorsen ingeval een factuur niet betaald is binnen
  de 15 dagen na de vervaldag.
 • 7. Zolang de goederen niet betaald zijn blijven de goederen eigendom van De Stoffeerder Bv, zelfs indien zij zijn ingebracht in een onroerend goed. Intussen is het de
  afnemer/opdrachtgever/koper verboden te verhuren, te verkopen, te exporteren, te verpanden, of er op welke wijze ook over te beschikken en er enige verandering aan te
  brengen, die de waarde ervan zou verminderen. De schending van de huidige clausule maakt art. 491 S.W. van toepassing.
 • 8. Alle eventuele waarborgen zijn fabriekswaarborgen, waarvoor De Stoffeerder Bv zelf geen enkele verantwoordelijkheid opneemt. Deze opgegeven waarborgen lopen
  telkens vanaf de dag waarop de goederen geleverd werden of dienen afgenomen te worden. Nochtans zal elke garantie komen te vervallen, indien de aangegeven
  gebruiksaanwijzing niet werd opgelegd of de goederen niet oordeelkundig werden behandeld. Indien de klacht gegrond bevonden wordt, zullen onze verplichtingen zich
  steeds beperken tot de kosteloze vervanging van de geleverde goederen zonder bovendien tot enige schadevergoeding, uit welke oorzaak ook, te kunnen gehouden zijn.
  Om deze redenen zullen onze goederen behoren te weten het respecteren van de relatieve vochtigheid, de temperatuur en het niet onderhevig stellen aan plotse
  temperatuurschommelingen. Slechte verwerking van onze goederen valt buiten onze verantwoordelijkheid. Om ontvankelijk te zijn dienen alle klachten binnen een termijn
  van 8 dagen bij aangetekend schrijven gericht te worden aan De Stoffeerder Bv. Na verloop van deze termijn zullen zij niet meer in aanmerking genomen worden.
 • 9. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.
 • 10. De facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de vennootschap. Voor particuliere klanten zal in geval van niet tijdige betaling op de overeengekomen vervaldag, zal u
  een eerste kosteloze herinneringsbrief gestuurd worden. U heeft dan 14 dagen de tijd om het bedrag van de factuur of het onbetaald gedeelte ervan, te betalen. Indien
  niet-betaling van de factuur of een gedeeltelijke betaling van de factuur, wordt het bedrag verhoogd met 1 van de volgende 3 mogelijkheden: Facturen lager of gelijk aan
  150 euro: aanmaningskosten bedragen maximaal 20 euro. Facturen tussen 150,01 euro en 500 euro: aanmaningskosten bedragen maximaal 30 euro + 10 procent van het
  verschuldigde bedrag. Facturen hoger dan 500 euro: aanmaningskosten bedragen maximaal 65 euro + 5 procent van het verschuldigde bedrag met een maximum van 2000
  euro tot de volledige betaling van het bedrag van de factuur. Voor professionele klanten zal in geval van niet tijdige betaling op de overeengekomen vervaldag, zal het
  bedrag van de factuur of het onbetaald gedeelte ervan, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een verwijlintrest van 10% per
  jaar tot op de volledige betaling. Bij eventuele inflatie waarbij de wettelijke rente wordt vastgesteld boven 7% zal de verwijlintrest voor het niet-tijdig betalen van de factuur
  berekend worden op het officieel rentetarief verhoogd op 3%. Bovendien zal de klant, bij wijze van forfaitaire vergoeding, van rechtswege een bedrag dienen te betalen dat
  gelijk is aan 10% van het factuurbedrag of het nog verschuldigd saldo ervan, met een minimum van 50 euro.
 • 11. De getrokken wissels die facturen, leveringen of overeenkomsten vertegenwoordigen gelden niet als vernieuwing van onze schuldvorderingen en wijken van onze
  betalingsvoorwaarden niet af.
 • 12. De zendingen, zelfs vrachtvrij, geschieden op eigen risico van de geadresseerde.
 • 13. De leveringstermijnen voorzien op de bestelbonnen, bestekken, overeenkomsten, enz … zijn slechts als aanduiding opgegeven en zijn niet strikt toegankelijk. De koper mag
  in geen geval de niet-naleving van de vastgestelde termijnen inroepen om schadevergoeding of de nietigverklaring van de overeenkomsten te eisen.
 • 14. De toepassing van de reglementering betreffende BTW zal gedaan worden volgens de aanduidingen van de koper en onder zijn volle verantwoordelijkheid. Elke nieuwe
  taksering is steeds ten laste van de klant.
 • 15. Het aannemen van de goederen, prestatie of voorstellen heeft voor gevolg dat alle hierboven aangehaalde voorwaarden zonder onderscheid worden aangenomen.
 • 16. Goederen die langer dan 6 maanden in het bedrijf blijven staan worden eigendom van De Stoffeerder Bv.
 • 17. Indien er wijziging aan de factuurgegevens achteraf na de facturatie moet gebeuren rekenen we een kost aan van 75,00 euro.
 • 18. De Klant erkent en aanvaardt dat de kleur van de stofstalen of lederstalen die tijdens de bestelprocedure ter beschikking worden gesteld, enkel ter indicatie wordt
  verstrekt. Hoewel wij er naar streven om de kleuren zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, kunnen er door productieprocessen of andere externe factoren lichte
  kleurafwijkingen optreden bij de productie van grotere bestellingen. Dergelijke kleurafwijkingen zullen niet worden beschouwd als een tekortkoming in de kwaliteit van het
  product en geven de Klant geen recht op annulering, retournering of restitutie van de bestelling, tenzij de afwijkingen buitensporig en onaanvaardbaar zijn. In het geval van
  aanzienlijke kleurverschillen, zal de Klant contact opnemen met De Stoffeerder Bv om een passende oplossing te bespreken.
 • 19. Leveringen en/of werken die niet beschreven zijn in de offerte of bestelbon zijn bijgevolg niet voorzien en zullen afzonderlijk verrekend worden.
 • 20. Indien bepaalde gebreken en/of constructie-en materiaaleigenschappen in de ruimten waarin werken dienen uitgevoerd te worden, niet werden vastgesteld tijdens de
  offertefase en welke tot uiting komen tijdens of na de uitvoering van de werken, kan hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid in hoofde van De Stoffeerder Bv worden
  weerhouden. Eventuele extra werken in dit verband zullen worden afgerekend aan regietarief vermeerderd met een vergoeding voor de gebruikte producten.
 • 21. Een afwijking van de prijsofferte is mogelijk indien bepaalde feitelijke gegevens die door de klant werden meegedeeld en die van belang waren bij de prijsbepaling, niet met
  de werkelijkheid blijken overeen te stemmen.
 • 22. Indien afwijkingen voorkomen in de hoogte van de ruimte waar raamdecoratie geplaatst wordt, zijn wij niet verantwoordelijk voor hoogteverschillen tussen de geplaatste
  raamdecoratie en de vloer.
 • 23. Raamdecoratie wordt steeds geplaatst conform de Europese Normen m.b.t. Child Safety. De Stoffeerder Bv kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade
  ingevolge plaatsing, installatie en/of bediening van raamdecoratie in strijd met deze Europese Normen.
 • 24. De systemen geplaatst door De Stoffeerder Bv zijn onderworpen aan strenge kwaliteitsnormen. Op de producten wordt een garantie gegeven van 2 jaar na
  installatiedatum. De garantie geldt voor herstellingskosten en dekt derhalve werkuren voor de herstelling en onderdelen. Alle andere kosten zoals transportkosten, kosten
  van plaatsing, montage en/ of demontage vallen buiten de garantie. De garantie dekt niet de staat noch de schade veroorzaakt door ongelukken, veranderingen,
  weersomstandigheden, misbruik, onderhoud of reiniging. Krimpen, verkleuren of uithangen vallen steeds buiten elke garantie. Aanspraak maken op het uitvoeren van
  herstellingen of vervangingen onder garantie kan enkel na betaling van het volledige factuurbedrag.
 • 25. Onze plaatsers en opmeters gaan steeds uiterst voorzichtig te werk om uw raamdecoratie deskundig op te hangen. In sommige gevallen kan er toch schade aan
  pleisterwerken, schilderwerken, wandbekledingen,… komen. Indien dit het geval is kan De Stoffeerder Bv hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 • 26. Het hierboven bedongene houdt geen verzaking in aan ons recht om ingeval van wanprestatie van de koper/opdrachtgever/afnemer hetzij de ontbinding, hetzij de
  verbreking van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen. Indien de verkoop/aanneming wordt ontbonden of verbroken lastens de koper/opdrachtgever/
  afnemer zal deze ons wegens uitgezette kosten een gedorven winst, een schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% van de verkoop- of aannemingssom, onverminderd
  het recht een hogere schadevergoeding te vorderen indien een omvangrijker schade kan worden bewezen.